Advokátska kancelária,
JUDr. MÁRIA MIHÁLIKOVÁ

"Iuris praecepta haec sunt: honeste vivere, alterum non leadere, suum cuique tribuere." (Ulpianus: Právne princípy sú tieto: čestne žiť, druhému neškodiť a každému dať, čo mu patrí.) Mapa stránok


Úvod


Advokátska kancelária JUDr. Márie Mihálikovej so sídlom v Žiline poskytuje komplexné právne služby domácim a zahraničným fyzickým a právnickým osobám vo všetkých odvetviach práva. Cieľom advokátskej kancelárie je profesionálnym prístupom dosiahnuť spokojnosť klienta v konkrétnej právnej veci. Dôraz sa pritom kladie na vybudovanie nevyhnutnej dôvery medzi advokátom a klientom spolu s dodržiavaním povinnosti zachovávať mlčanlivosť a zabezpečením ochrany informácií.

Prioritou je záujem klienta dosiahnutý v súlade so zákonom a tento záujem má prednosť pred záujmami tretích osôb ako aj pred záujmami advokátky.

JUDr. Mária Miháliková je zapísaná v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod č. 4922 a súčasne je zapísaná v zozname obhajcov ex offo v trestnom konaní, zozname advokátov ex offo pre konanie pred Ústavným súdom SR a v zozname advokátov poskytujúcich bezplatnú právnu pomoc. Pri svojej činnosti spolupracuje so súdnymi exekútormi, notármi, znalcami, účtovnými a daňovými poradcami. V prípade priania klienta je možné si dohodnúť stretnutie i mimo sídla advokátskej kancelárie v čase, ktorý klientovi vyhovuje.

Hlavnými zásadami advokátskej kancelárie sú: